Veelgestelde vragen

Printervriendelijke versieSend by email

Hier vindt u enkele voorbeelden van adviezen die reeds binnen het Sensors For Food programma dienstverlening zijn gerealiseerd. De teksten die u hier kan lezen zijn de korte inleidingen en samenvatting rond bepaalde sensoren of op te meten parameters. De volledige teksten kan u bekomen door een contactformulier of een mail te versturen.

On-line viscositeitsmetingen

Viscositeit is een belangrijke parameter in industriële (productie)processen, niet alleen met het oog op de kwaliteit van het product maar ook met een optimale werking van het proces. Dit geldt ook voor tal van processen in de voedingsindustrie. De keuze van een technologie voor een specifieke applicatie zal ook sterk afhangen van het type product dat opgemeten moet worden én onder welke condities.

Sulfiet analyse

Met de term ‘sulfieten’ bedoelt men meestal het totale gehalte aan SO2, HSO3-, SO32-, en de afgeleide zouten hiervan. Deze componenten worden in de voedingsindustrie aangewend als additieven aangezien ze ook heel wat technologische functies vervullen, zoals een antioxidatieve werking, als bleekmiddel, als bewaarmiddel, of als deegverbeteraar. Er is een verhoogde aandacht voor deze componenten aangezien de aanwezigheid van te hoge concentraties aan sulfieten aanleiding kan geven tot reacties, analoog als allergische reacties, bij hypersensitieve personen. Dit wordt gekenmerkt door symptomen zoals ademhalingsproblemen, vitamine B en E deficiënties, een drukkend gevoel,…

On-line partikelgrootte bepalingen

Met betrekking tot partikels kunnen volgende eigenschappen van belang zijn: (i) partikel grootte; (ii) partikel vorm; (iii) oppervlakte eigenschappen; (iv) mechanische eigenschappen; (v) ladingseigenschappen; (vi) microstructuur. Er zijn tal van methodologieën beschreven die het mogelijk maken om enkele van deze kenmerken te kwantificeren: ‘laser diffraction’, ‘dynamic light scattering’, ‘automated imaging’ en ‘electrophoretic light scattering’. Elk van deze technieken heeft echter specifieke randvoorwaarden waardoor het niet mogelijk is om elk type staal (bvb. transparant/niet transparant) te analyseren, net zoals het feit dat afhankelijk van de grootte van de partikels bepaalde technieken beter geschikt zijn dan andere.

Ochratoxine detectie

Ochratoxine (OTA) is een mycotoxine met een laag moleculair gewicht dat geproduceerd wordt door enkele schimmelsoorten zoals Aspergillus en Penicillium. Dit mycotoxine komt op een groot aantal gewassen voor en is door het International Agency for Research on Cancer (IARC) geclassificeerd als een mogelijk kankerverwekkende stof (Groep 2B) voor mensen. Daarom gelden richtlijnen voor een dagelijkse maximale inname van 5 ng kg-1 lichaamsgewicht. Voor tal van voedingsproducten zijn er ook reeds specifieke concentratielimieten voor OTA gedefinieerd.

Spatially offset raman spectroscopy

Raman spectroscopie is een voorbeeld van een techniek, gebaseerd op inelastische lichtverstrooiing. Door interactie tussen het invallende licht (typisch een laser) en de materie (op moleculair niveau), gaat het vibrationele en/of rotationele energieniveau van het molecule verhogen. Aangezien een deel van de energie opgenomen is door het molecule, gaat de frequentie van het verstrooide licht groter zijn. Dit verschil in frequentie wordt aangeduid door de “Raman shift” en kan voorgesteld worden aan de hand van een spectrum. Dit spectrum is specifiek voor een welbepaalde chemische component en vormt de basis voor het uitvoeren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses. Raman spectroscopie heeft enkele specifieke voordelen, zoals een goede specificiteit, een goede compatibiliteit met waterige systemen, een zeer snelle analyse, en vereist ook geen speciale staalvoorbereiding.

Transfer NIR kalibratiemodellen

In het algemeen kunnen drie redenen onderscheiden worden om gepaste standaardisaties uit te voeren op opgemeten NIR-spectra voor het bekomen van een nauwkeurige analyse. Een eerste reden kan de verandering zijn in chemische en/of fysische samenstelling van de producten, die te wijten kunnen zijn aan kleine fysische/chemische verschillen zoals partikelgrootte, oppervlakte textuur, viscositeit,… Een tweede reden kan te wijten zijn aan het verschil in signaal output door verschillen in meetapparatuur bij het gebruik van twee verschillende toestellen of door driftverschijnselen (over tijd) wanneer de performantie van bepaalde onderdelen achteruitgaat. Grote voorzichtigheid moet dus ook geboden worden wanneer datatransfer gebeurt van spectra, opgemeten met verschillende types NIR-toestellen (zoals FT-gebaseerde systemen en dispersieve systemen). Een derde reden zijn mogelijke variaties in de omgevingscondities zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Deze kunnen soms sterk het spectrum beïnvloeden waardoor datatransfer modellen noodzakelijk zijn om deze variaties te onderdrukken.

Factsheets World Class Production technologies

In de factsheets kan je een beknopt overzicht terugvinden van de nieuwste technologieën voor kwaliteit en houdbaarheid: Factsheet Hoge Druk Factsheet PEF Factsheet Microgolven Factsheet Radiogolven Factsheet Ohmic Heating Factsheet Irradiatie

Opmeten kwaliteitsparameters in rijst met spectrale analyses

Tal van spectrale technieken kunnen ingeschakeld worden voor het bepalen van kwaliteitsparameters in rijst, zoals (i) de bepaling van het amylose-gehalte in verschillende rijstvariëteiten met behulp van NIR spectroscopie, (ii) de bepaling van het zetmeel- en het proteïne gehalte in rijst met behulp van NIR- (zetmeel) en MIR spectroscopie (proteïne), en (iii) de bepaling van de geografische afkomst van de rijstsoorten.

pH-bepaling in vlees

Een nauwkeurige monitoring van de pH bij vers geslacht vlees is van groot belang om vlees met goede kwaliteitsparameters (textuur, aroma,…) af te leveren bij de consument. Traditionele pH-meters zijn niet echt geschikt voor deze applicatie aangezien de elektroden (meestal) omgeven zijn met uiterst breekbaar glas waardoor er contaminatie kan optreden van het vlees met glas en elektrolietoplossing.

Glans sensoren

Het uitzicht van een voedingsproduct omvat alle visuele kenmerkende eigenschappen, waaronder glans, kleur, vorm, ruwheid, oppervlakte textuur en transparantie. Het uiterlijk van een levensmiddel is het resultaat van een complexe interactie van invallend licht, optische eigenschappen van het product en menselijke perceptie. Aangezien voedingsmiddelen dienen te voldoen aan de verwachtingen van de consument, is het uitzicht een van de belangrijkste commerciële eigenschappen.